Sfeer 13

Jaarplansessie

Jaarplansessie

Tags: Co-creatie;Eenvoudig;Overzichtelijk;Snel;

Alweer aan het prepareren voor volgend jaar en ziet u ook op tegen dat eindeloze proces van het komen tot een jaarplan 2015. Wij bieden u de gelegenheid om in 1 dag uw jaarplan te realiseren. Een gerichte voorbereiding, een sessie met u en uw stakeholders en wij schrijven uw jaarplan af. Het resultaat; een gedragen en opgeleverd jaarplan.

Neem contact op voor het plannen van een sessie in de maanden oktober, november, december 2014.

Ieder najaar worden er weer “dikke” jaarplannen opgeleverd met veel interessante-, maar ook onnodige informatie. Verschillende afdelingen, verschillende formats, weinig uniformiteit en over het algemeen geen “levend” document. Jammer want het opstellen van een goed en overzichtelijk jaarplan is essentieel om een goede basis te leggen voor het aankomende jaar. Zeker in tijden van bezuinigingen een absolute must!

HRD Professionals verzorgt een maatwerktraject waarin u, na een gedegen voorbereiding van onze kant, in uw organisatie in 1 of 2 volle dagen het jaarplan voor uw afdeling of organisatie doorspreekt, keuzes maakt, vaststelt en afspraken maakt over borging.

Wij doen dit door, de vanuit het INK model afgeleide, A3 methodiek in te zetten. Kenmerkend voor de A3 methodiek is dat het jaarplan in een overzichtelijk – en beknopt A3 wordt weergeven. Op het A3 staan de 9 aandachtsvelden van het INK model vermeld. De aandachtsvelden zijn vervolgens verdeeld naar resultaatgebieden en de acties die daarop verricht gaan worden komend jaar. De rode draad vanuit missie, visie naar succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren en acties wordt in 1 oogopslag en in samenhang weergegeven.

De opbrengst is een overzichtelijke jaaragenda, dat een eenvoudig en praktisch managementinstrument vormt. Het is een uniform werkmodel dat zowel op concern – als op afdelingsniveau kan worden ingezet en zodoende onderlinge verbinding realiseert. Na de voorbereiding op de succesbepalende factoren en prestatie-indicatoren is het tijd voor de echte actie… Tijdens een 1 of 2-daagse werksessie wordt een gestructureerde dialoog gevoerd volgens het principe van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB). Vanuit de missie en visie worden de definitieve succesbepalende factoren en prestatie-indicatoren en normen vastgesteld.

De procesbegeleider stuurt op het vullen van de verschillende INK velden en een gedragen uitkomst. De opbrengst: een gevuld A3 overzicht. De 1 daagse sessie leent zich uitstekend om de inhoud van het A3 vast te stellen. Kiest u voor een 2 daagse dan zal het laatste deel van de sessie aandacht gegeven worden aan het thema A3 management-gesprek en sturing & borging in de praktijk. Een overzichtelijk jaarplan opstellen is doel 1. Er concreet uitvoering aan geven en er een dynamisch document van maken is doel 2. Wij helpen u graag op pad…

 Bel of mail ons gerust voor nadere informatie.

Jaarplansessie